Knowledge & News

News ข่าวสาร           Renishaw มุ่งพัฒนาการวัดใบพัดของอวกาศยาน

17/11/2013

Renishaw มุ่งเน้นพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง โดย
พัฒนาทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ที่ทำงานร่วมกับเครื่องวัด ที่ใช้
ใน ช่วยออกแบบและผลิต สำหรับ aerospace blades (ใบพัดของอวกาศยาน)

โดยประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ REVO® 5แกน(ผลิตภัณฑ์ชนะเลิศหลายรายการ)
ใช้งานร่วมกับ APEXBlade™ (โปรแกรมที่ช่วยREVOการสแกนแบบกวาด)
และมี MODUS™ airfoil analysis ช่วยในการคำนวณและรายงานผลของการตรวจวัด
ลักษณะใบพัด SurfitBlade™ จะช่วยในการวิศวกรรมย้อนรอย (reverse engineering)

ในอดีต ในการวัดใบพัดจะมีของจำกัดในการวัด เนื่องจากผิวของใบพัดมีรูปทรงแบบบิด
จึงเป็นการยากที่จะวัดตัวใบพัดได้ แจ่ปัจจุบัน Renishaw สามารถทำการวัดได้ด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ และยังได้ผลของลักษณะพื้นผิวอีกด้วย

APEXBlade เป็นแพคเกจซอฟแวร์ ที่ทำให้ออกแบบรวดเร็ว และจะช่วย หัวโพรบ REVO®
ดำเนินการสแกนพื้นผิวที่ซับซ้อน เพื่อจะเก็บข้อมูล จากจุดต่างบนพื้นผิวใบพัดได้อย่างสมบูรณ์
และสามารถจำลอง CAD เสมือน REVO CMM ก่อนที่จะมีการผลิตจริง การสแกนสามารถทำได้
ทั้งตามยาว จามขวางและกวาด สามารถแยกแยะผิวขอบและผิววัสดุ เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
CAD