Knowledge & News

Knowledge  ความรู้           วิศวกรรมย้อนรอย Reverse Engineering

วิศวกรรมย้อนรอย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อที่จะสืบหาข้อมูลทางเทคนิค ทำการสืบย้อนจากชิ้นส่วนเริ่มกลับไปสู่กระบวนการผลิต
จนถึงวัตถุดิบที่ใช้ เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบ สมรรถนะของผลิตภัณฑ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. Interfacing คือ การต่อเชื่อม หรือการใช้ร่วมกัน ในผลิตภัณฑ์บางอย่าง คุณสมบัติการใช้ร่วมกัน
กับผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นผลดีต่อเชิงการตลาด เพราะผลิตภัณฑ์ที่โดดเดี่ยว ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะเป็นที่
ลดแรงจูงใจในตัดสินใจซื้อ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจระบบของผลิตภัณฑ์ที่จะต่อเชื่อม
2. Military or commercial คู่แข่งหรือศัตรู จะมีการพัฒนา ซึ่งต้องตามให้ทัน หรือ อาจจะมีชิงตัดหน้า
ในการพัฒนา ดังนั่นจึงต้องรู้เขารู้เราเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งที่ดีกว่า หรือหาวิธีสร้างข้อได้เปรียบ
3. Improve documentation shortcoming สร้างข้อมูล ที่กล่าวถึงข้อบกพร่อง ข้อล้มเหลว ที่จะเกิดได้
ในการผลิต หรือในขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในแต่ะกระบวน เช่น การเลือกไม่ใช้วัตถุดิบ
บางประเภทที่ปัญหากับคุณภาพ เป็นต้น
4. Obsolescence การพ้นสมัย มนุษย์มักเรียกหาสิ่งใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น หากจะพัฒนาสิ่งใหม่ ต้องเรียนรู้
และเข้าใจกับสิ่งเดิมก่อน
5. Product Security Analysis คือ การป้องกัน การก๊อปปี้ ลอกเลียนแบบ บางครั้งเราจะต้องสร้างspecification
ที่ยากต่อการเลียนแบบ
6. Bug fixing การแก้บัก แก้ไขปัญหากับจุดบกพร่อง ช่องโหว่ที่มีอยู่
7. Academic/learning purposes เพื่อการศึกษาการเรียน

ขั้นตอนของวิศวกรรมย้อนรอย
1. แบบ(Drawing) นับเป็นจุดเริ่มต้นแรก สำหรับการแกะรอย โดยการถอดแบบและเขียนแบบ การวัดขนาดรูปร่าง
ลักษณะผิว ความหยาบความเรียบ ค่าความคาดเคลื่อน
2. วัตถุดิบ(Material) คือการย้อนหาวัสดุดิบว่า เป็นอะไร มีส่วนผสมทางเคมี-โลหวิทยา อะไรบ้าง และขั้นตอน
การผลิตวัสดุ เช่น รีดร้อน รีดเย็น หล่อ การชุบผิว
3. กระบวนการผลิต (Manufacturing Process) เป็นการย้อนไปกระบวนการผลิต เช่น การประกอบชิ้นส่วน
การFinishing การประสานชิ้นส่วน การทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ Renishaw กับ วิศวกรรมย้อนรอย
ผลิตภัณฑ์ของเรนิชอร์ มีการตอบสนองผู้ใช้งานเพื่องานวิศวกรรมย้อนรอย ไม่ว่าจะเป็นการวัดแบบละเอียด
ในลักษณะ 2D หรือ 3D ,ข้อมูลแบบไฟไนอิลิเมนต์ โดยมีโปรแกรมสนับสนุนการทำงานกับCAD ซึ่งให้ผลที่
แม่นยำ และลดเวลาสำหรับการสร้างdrawing